• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.knarzedzia.pl
 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.knarzedzia.pl, zwanej dalej Sklepem internetowym, jest firma P.P.U.H. "KORNAK" Piotr Kornak z siedzibą w Kozienicach (26-900) przy ulicy Radomskiej 57, NIP: 8111652589, REGON: 672968327, adres e-mail: sklep@knarzedzia.pl
 2. Szanując prawa Klientów jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Klientów danych osobowych. Wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 3. W Sklepie internetowym knarzedzia.pl zbierane są następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy Sklepu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują je za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia dostępnych w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty Sklepu internetowego, a także w celu właściwego zaadresowania przesyłki zawierającej zamówiony przez Kupującego Produkt i świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego innych usług,
  • adres zamieszkania lub korespondencyjny – jest niezbędny do prawidłowej wysyłki zamówionych Produktów; jego wskazanie jest konieczne w przypadku dokonania zakupów w naszym Sklepie,
  • numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego ze strony Kupującego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy Kupujący przekazuje go za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia dostępnych w Sklepie internetowym, lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia kontaktu ze strony Sprzedawcy w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wysyłką zamówionego przez Klienta Produktu, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ofertą Sklepu,
  • adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy Sklepu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują go w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia dostępnych w Sklepie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia oraz umożliwia kontakt Sprzedawcy w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, a także odpowiedzi na pytania związane z ofertą Sklepu; jeżeli Klient wyraził zgodę na przekazywanie treści marketingowych i został abonentem newslettera, na podany adres będą również wysyłane kilka razy w miesiącu informacje handlowe,
  • NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
  • adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  • ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Klienta jako użytkownika Sklepu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:
  • w celu skorzystania z oferty Sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia,
  • w celu wysyłki Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym,
  • w celu odpowiedzi na pytania od Klientów oraz umożliwienia kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
  • w celu dobrowolnej rejestracji – założenia Konta w Sklepie internetowym; w takiej sytuacji dane przechowywane są w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu aż do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),
  • w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli Klient chce być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili Klient ma możliwość z niej zrezygnować.
 5. Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb Klientów. W związku z tym Klienci mogą zgodzić się na to, aby wpisane przez nich dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast Klient nie zgadza się na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 6. Każdy Klient jako osoba korzystająca ze Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Sklepu oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzane są wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej.
 8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Klienci, tj. osoby, których dane dotyczą.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną są Klienci, lub do podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy, lub
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi newslettera.
 11. Dane osobowe klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 12. Żadne dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 13. W przypadku występowania przycisku "Lubię to!" albo innych łącz w ramach Aplikacji do kont Administratora w social media, w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów:
  • Facebook (np. Facebook, Messenger, Instagram) - powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
  Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 11.
 14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawierana jest z podmiotem przetwarzającym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych Klienta do przetwarzania nie byłoby możliwości prowadzenia swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Klientom przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych dane osobowe powierzane są do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
  • świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami,
  • świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w Sklepie internetowym jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  • w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,
  z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 17. Jeżeli Klient chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, należy użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć konto Klienta i dane zgromadzone w Sklepie internetowym lub przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 18 poniżej.
 18. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@knarzedzia.pl lub w formie pisemnej na następujący adres: Radomska 57, 26-900 Kozienice.
 19. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 20. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 21. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi Sklep internetowy pozostaje w stosunkach prawnych i wobec których jest Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności do Klientów sklepu, kontrahentów, subskrybentów newslettera oraz uczestników programów lojalnościowych czy programów partnerskich.
 22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.