• Regulamin sklepu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym knarzedzia.pl prowadzony jest przez firmę P.P.U.H Kornak Piotr Kornak z siedzibą w Kozienicach (26-900) przy ulicy Radomskiej 57 NIP: 811-165-25-89 REGON: 672968327
 2. Wypełnienie Formularza  rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@knarzedzia.pl.
 3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym Knarzedzia.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 800MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1026x769 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Administratorem i właścicielem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego knarzedzia.pl w związku z zakupami jest P.P.U.H KORNAK Piotr Kornak. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz przy zakupach kredytowych, instytucjom kredytującym zakup i firmom windykacyjnym. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 7. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: knarzedzia.pl,
  2. Regulamin sklepu – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

  3. Sprzedawca –  knarzedzia.pl  z siedzibą w Kozienicach (26-900), ul. Radomska 57

  4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

  5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

  6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

  7. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

  8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

  10. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą –  papiery i kartony poligraficzne powlekane i ozdobne, koperty

  11. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

  12. Formularz odstapienia od umowy - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

  2. złożenie Zamówienia poprzez wiadomość elektroniczną e-mail.

  3. złożenie Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu.

 
§3. PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury w postaci papierowej lub pocztą elektroniczą.
 3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas wysyłki liczony jest od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 8. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
  1. płatność za pobraniem,

  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

  3. płatność gotówką przy odbiorze Produktu,

  4. płatność internetowa za pomocą systemu płatności – Sky-Pay.

  5. dostępne pozostałe formy płatności:

   • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
   • BLIK
   • Alior Raty
 9. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.
 10. Produkty wysyłane są w ciągu maxymalnie 7 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 
§4. DOSTAWA
 1. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami.
 2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  1. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

  2. odbiór osobisty, po wcześniejszym kontakcie z biurem obsługi sklepu

 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia .
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 8. Koszty przesyłki ponadgabarytowej oraz o wadze powyżej 50kg mogą być ustalane indywidualnie do zamowienia.
 
§5. GWARANCJA I SERWIS
 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym knarzedzia.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”), z zastrzeżeniem możliwych wyjątków dotyczących towarów wyprzedażowych (powystawowych).
 2. Okres gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta lub importera. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru podawany jest do wiadomości Kupującego po kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym.
 3. Jeśli Gwarant oprócz dowodu zakupu wymaga również karty gwarancyjnej, jest ona dołączana do opakowania razem z produktem i dowodem zakupu.
 4. Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta oraz szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej Gwaranta.
 
§6. REKLAMACJA
 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 7 dni od dnia odebrania produktu.
 2. Prosimy o kontakt przed wysyłką Przedmiotu w celu ustalenia przebiegu reklamacji.
 3. Reklamacja (wzór) powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 7. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 8. Reklamacje wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem przed kontaktem z biurem obsługi klienta nie będą przyjmowane.
 9. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, jeżeli wada rzeczy jest stwierdzona w ciągu dwóch lat od wydania jej Klientowi.
 
§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

  9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej

  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia znajduję sie na dole strony w zakładce do pobrania.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem przed kontaktem z biurem obsługi klienta nie będą przyjmowane..
 11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.
 
§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 5. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 6. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Ceny produktów aktualnie niedostępnych w sklepie (posiadające status "Brak produktu w magazynie") są wyłącznie poglądowe i wskazują ostatnią cenę sprzedaży danego towaru. Ceny tych produktów ustalane są indywidualnie w momencie kontaktu klienta z obsługą sklepu knarzedzia.pl po uzyskaniu aktualnego cennika dostawcy, tym samym mogą różnić się od ceny podanej na stronie produktu.
 4. Produkty, których stan magazynowy wynosi 1 lub są objęte cenami promocyjnymi mogą być towarem z ekspozycji sklepowej. W takim przypadku zalecany jest kontakt z biurem obsługi celem przedstawienia faktycznego stanu produktu.
 5. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 8. Regulamin w tej formie obowiązuje od dnia 12 września 2023 roku.